VE1553-RD 6

c. 68v [155] Vieni Amor' à veder la gloria mia Stampa, Gaspara (1)
c. 69r [156] Ò hora, ò stella dispietata, e cruda Stampa, Gaspara (2)
c. 69r [157] Fà ch'io riveggia Amor, prima ch'io moia Stampa, Gaspara (3)