VE1576-Rime_bassanesi

p. [46] [85] SE di Diana à i prieghi non fu tardo Betussi, Giuseppe
p. [46] [86] PERCHE non hò de' frutti d'Hippomene? Betussi, Giuseppe

© Los Angeles, Getty Research Institute, https://archive.org/details/gri_33125008546166