VE1550-Muzio_Egloghe

cc. 22v-24v [6] TOrniamo o Muse à i pianti, et à i sospiri Muzio, Girolamo

© Wien, Österreichische Nationalbibliothek, http://data.onb.ac.at/rep/1083C9A9