VE1550-Spirituali 1

c. 165v [640] Ne mai pietosa madre al caro figlio Malipiero, Girolamo (242)
c. 165v [641] Se quell'aura soave de sospiri Malipiero, Girolamo (243)