VE1552-RD 5(3)/1

p. 304 [427] Se a le cocenti fiamme a tutte l'hore Carafa, Ferrante, marchese di San Lucido (46)
p. 304 [428] Se per beltà gia Troia arse et caddeo Carafa, Ferrante, marchese di San Lucido (47)