VE1552-RD 5(3)/1

p. 32 [25] Il varcar monti, e luoghi alpestri e fieri Galani, Giuseppe Leggiadro (2)
p. 32 [26] Piansi gia di Sebeto a le chiar'onde Galani, Giuseppe Leggiadro (3)