VE1550-Spirituali 1

c. 125r [478] Vinse Iesu, et ben seppe usar poi Malipiero, Girolamo
c. 125r [479] L'animosa virtu, che gia fioriva Malipiero, Girolamo