VE1550-Spirituali 1

c. 159v [616] Vive faville uscian de duo bei lumi Malipiero, Girolamo
c. 159v [617] Cercato ho sempre solitaria vita Malipiero, Girolamo